فعاليت ما طراحي ، توليد و فروش انواع ياتاقان ساده و فلنج دار ، واشر بغل ياتاقان و بوش با كيفيت قابل رقابت جهاني ، جهت موتورهاي سبك و سنگين مي باشد .


از آنجا كه هدف غايي ما تحصيل رضايتمندي مشتري است ، برآنيم تا با تكيه بر دانش ، تجربه و تعهد كاركنان در اعتلاي اين امر بكوشيم و انجام صحيح امور از ابتدا ، بهبود مستمر در تمامي فعاليتها و دستيابي به ضايعات صفر را سر لوحه خويش قرار دهيم . براي دست يازيدن به اين مهم ، بر تداوم آموزش و آگاهي همكاران مصر بوده و در فضايي دوستانه ، از همفكري و مشاركت اين عزيزان و منسوبين به اين خانواده توليدي اعم از مشتريان ، تامين كنندگان و ساير ذينفعان جهت همسويي با خواسته هاي آنان بهره خواهيم برد .


ما به ارزش هاي انساني معتقديم و بر حفظ ايمني و بهداشت پرسنل پايبند بوده و در جهت حفاظت از محيط زيست خود كوشش خواهيم نمود

 

All Right Reserved :