مجموعه آزمايشگاههاي شركت ياتاقان بوش ايران با بهره گيري از نيروهاي متخصص و دستگاههاي آزمايشگاهي پيشرفته آماده ارائه خدمات آزمايشگاهي مشروح  ذيل مي باشد :

 

 

 • آزمايشگاه شيمي:
  • اندازه گيري عناصر فلزي با دستگاه جذب اتمي
  • اندازه گيري آنيونها با دستگاه فتومتر
  • شيمي تر
 • آزمايشگاه كاليبراسيون:
  • كاليبراسيون كيلومترها
   ( خارج و داخل منبع سوزني و سه فکه )
  • كاليبراسيون عمق سنج ديجيتالي
  • كاليبراسيون ساعتهاي اندازه گيري
   ( دقيق ، معمولي و شيطانكي )
  • كاليبراسيون وسيله اندازه گيري قطعه داخلي و ...
 • آزمايشگاه متالوژي:
  • متالوگرافي نمونه هاي آهني و غير آهني همراه با عکس
  • سختي سنجي ميكرو
  • سختي سنجي معمولي
  • اندازه گيري ضخامت لايه هاي ميكروني با روشهاي مخرب و غير مخرب
  • اندازه گيري صافي سطح
  • تعيين ميزان چسبندگي و پوشش


 

All Right Reserved :